BOZP webinář - osobní online školení BOZP 

pro zákazníky Navy MAX, s.r.o.


od Navy MAX, s.r.o., BOZP Brno

Osobní online školení BOZP, PO, NCHLaS, řidičů referentů.

Školení BOZP po internetu.

Lepší osobní online školení BOZP a PO po internetu, by jste jen těžko hledali.

S čím Vám můžeme pomoci?

T: 739 570 507

E: info@navymax.cz 


Online osobní školení BOZP a PO pomocí našeho BOZP webináře pro Zaměstnance, Vedoucí pracovníky a podnikatelé podle zákoníku práce a zákona o požární ohraně.

Individuální osobní online školení BOZP podle zákoníku práce je připravené pouze pro Vás a Vaše zaměstnance. Nikdo jiný, nepozvaný, nemá na BOZP webinář přístup. 

Školení BOZP dle zákona 262/2006 Sb., §103, odst. 2, kdy zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel je rovněž podle zákona 262/2006 Sb., §103, odst. 1, zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

Náš BOZP webinář "online školení BOZP" představuje moderní alternativu ke klasickým fyzickým školení, jenž může účastníkům poskytnout některé zcela nové možnosti a výhody.

Přínosy a úspory pro účastníky BOZP webinářů:

  • Nezávislost na místě - účastníci mohou BOZP webinář absolvovat z kteréhokoliv místa v ČR, a to z domova, z kanceláře nebo třeba z hotelu na služební cestě. Tímto se otevírají zcela nové příležitosti účastnit se online školení BOZP a PO, které by byly za normálních okolností zcela nedostupné. Má-li účastník doma malé děti, je pohybově omezený a nebo v den konání právě onemocněl, může webinář absolvovat z domova.
  • Efektivní využívání času - pro účast na webináři odpadá potřeba cestovat. Cestování je značně neproduktivní činnost a v mnoha případech ubírá dokonce více času než samotné školení.
  • Úspory nákladů na cestovné se pohybují řádově od desítek po tisíce Kč za každý jednotlivý BOZP webinář. Z hlediska společenské zodpovědnosti cestování silně zatěžuje životní prostředí a zvyšuje i riziko dopravních nehod.
  • Interaktivita - náš webinář není pouze pasivní formou vzdělávání jako např. elearning nebo výukové programy na CD. Jedná se o plnohodnotnou vzdělávací alternativu.
  • Pocit většího bezpečí - prostředí webináře je pro účastníky s introvertní povahou méně stresující než fyzické školení. Řada lidí se při fyzickém školení ve skupině neptá a to přesto, že by chtěli. Chybí jim k tomu odvaha vystoupit na veřejnosti. Při našich webinářích tento problém zcela odpadá. Nehledí se na věk, rasu ani tělesné postižení.
  • BOZP webináře "online osobní školení BOZP" přináší účastníkům značné úspory času a nákladů. Dále umožňují účastnit se vzdálených vzdělávacích aktivit za běžných okolností nedostupných.

Pro objednání nebo více informací nás kontaktujete:

T: 739 570 507

E: info@navymax.cz

www.navymax.cz