BOZP webinář - online školení BOZP

od Navy MAX, s.r.o., BOZP Brno

BOZP, PO, NCHLaS, řidičů referentů - školení online BOZP - školení BOZP po internetu. 

Lepší online školení BOZP a PO po internetu, by jste jen těžko hledali.

S čím vám můžeme pomoci? 

T: 739 570 507

E: bozpwebinar@navymax.cz


Online školení BOZP a PO pomocí našeho BOZP webináře pro Zaměstnance, Vedoucí pracovníky a podnikatelé podle zákoníku práce a zákona o požární ohraně.

Školení BOZP dle zákona 262/2006 Sb., §103, odst. 2, kdy zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel je rovněž podle zákona 262/2006 Sb., §103, odst. 1, zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

Náš BOZP webinář "online školení BOZP" představuje moderní alternativu ke klasickým fyzickým školení, jenž může účastníkům poskytnout některé zcela nové možnosti a výhody.

Přínosy a úspory pro účastníky BOZP webinářů:

  • Nezávislost na místě - účastníci mohou BOZP webinář absolvovat z kteréhokoliv místa v ČR, a to z domova, z kanceláře nebo třeba z hotelu na služební cestě. Tímto se otevírají zcela nové příležitosti účastnit se online školení BOZP a PO, které by byly za normálních okolností zcela nedostupné. Má-li účastník doma malé děti, je pohybově omezený a nebo v den konání právě onemocněl, může webinář absolvovat z domova.
  • Efektivní využívání času - pro účast na webináři odpadá potřeba cestovat. Cestování je značně neproduktivní činnost a v mnoha případech ubírá dokonce více času než samotné školení.
  • Úspory nákladů na cestovné se pohybují řádově od desítek po tisíce Kč za každý jednotlivý BOZP webinář. Z hlediska společenské zodpovědnosti cestování silně zatěžuje životní prostředí a zvyšuje i riziko dopravních nehod.
  • Interaktivita - náš webinář není pouze pasivní formou vzdělávání jako např. elearning nebo výukové programy na CD. Jedná se o plnohodnotnou vzdělávací alternativu.
  • Pocit většího bezpečí - prostředí webináře je pro účastníky s introvertní povahou méně stresující než fyzické školení. Řada lidí se při fyzickém školení ve skupině neptá a to přesto, že by chtěli. Chybí jim k tomu odvaha vystoupit na veřejnosti. Při našich webinářích tento problém zcela odpadá. Nehledí se na věk, rasu ani tělesné postižení. 
  • BOZP webináře "online školení BOZP" přináší účastníkům značné úspory času a nákladů. Dále umožňují účastnit se vzdálených vzdělávacích aktivit za běžných okolností nedostupných.

Pro objednání nebo více informací nás kontaktujete:

T: 739 570 507

E: bozpwebinar@navymax.cz 

www.navymax.cz